Click Here To View Live Tournament Webcast

Team China


Men
 • Ye Tian
 • Gang Yang
 • Yongzhong Mu
 • Junkai Deng
 • Dongsheng Lei
 • Dong Liu
 • Huangkun Yu
 • Ruiqi Wang
 • Xin Yang
 • Qiangwen Liu
 • Bihang Jiang
 • Hongwei Sun
 • Kaiyong Huang
 • Chao Wang


Women
 • Zhenkun Duan
 • Qiu Han
 • Siyu Li
 • Lu Xu
 • Meiling Yu
 • Xin Liu
 • Jialian Wu
 • Jia Tao
 • Mengyao Wang
 • Mei Feng
 • Yingxi Xiao
 • Yunyi Huang
 • Shilu Wang


Show Director
 • Dongmei Zhai


Translator
 • Zhina Zhu


Judge
 • Lili Chen


Research Staff
 • Chunshan Li


Coaches
 • Tao Wang
 • Yuancai Ni
 • Dequan Zhang
 • Ge Gao

View Team China Skier Bios